Rights and Interests Protection and Publication Management Platform of China Federation of Literary and Art Circles

中國文聯“文藝法律志願服務進校園”活動走進北京師范大學

“文藝法律志願服務進校園”活動走進中國傳媒大學

中國文聯權保部在北京開展權益保護調研暨文藝法律志願服務

中國文聯赴山東開展文藝法律志願服務和專題調研

中國文聯赴湖南開展文藝法律志願服務